Strona główna > Klimatyzatory > Rekuperator płytowy PREMIUM

Rekuperator płytowy PREMIUM

Nowy światowy trend w oszczędzaniu energii i ochronie środowiska koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu energii. Jednym ze sposobów na zmniejszenie zużycia energii jest odzysk energii w systemach wentylacyjnych.

Zastosowanie odzysku energii, oprócz tego, że jest bezkosztowe dla środowiska, jest również korzystne dla konsumenta w postaci obniżenia kosztów eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Sprawność odzysku energii ocenia się za pomocą wartości procentowej.

Można obliczyć całkowity, pozorny, suchy i osłonięty odzysk ciepła.

Każdy z nich można ustawić w zależności od dopływu i odpływu powietrza.

W ramach jednego urządzenia sprawność w dużej mierze zależy od parametrów samego powietrza przed wejściem do wymiennika ciepła i po wyjściu z niego, od stosunku strumieni powietrza nawiewanego i odprowadzanego, a także od prędkości przepływu powietrza przez wymiennik ciepła.

Jak widać z powyższego, mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą parametrów, które można wykorzystać do manipulowania wartościami objętościowymi odzysku energii. Dlatego, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Komisja Europejska w komunikacie: "Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. W sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EWG w sprawie wymagań dotyczących projektu ekologicznego (ErP2016 - Ekoprojekt 2016) dla systemów wentylacyjnych" podaje wzór i wymagania dotyczące obliczania sprawności odzysku energii. Formuła oparta jest na normach europejskich EN 13053 i EN 308. Wzór ogranicza się do tzw. suchego odzysku ciepła przy stałej różnicy temperatur 20°C pomiędzy temperaturą powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, Równowaga pomiędzy sprawnością odzysku ciepła w kanale powietrznym a powietrzem odprowadzanym, przy jednoczesnym zapewnieniu zachowania minimalnej sprawności odzysku ciepła przez powietrze odprowadzane.

Od 1 czerwca 2016 r. wartość ta wynosi 63% dla odzysku ciepła w systemach przelotowych i 67% dla pozostałych systemów, a komora mieszania nie jest traktowana jako system odzysku ciepła.

VTS, w celu ułatwienia doboru urządzeń oraz spełnienia wymogów Ecodesign 2016, oferuje opcję PREMIUM dla odzysku energii w wymiennikach krzyżowych. Sprawność odzysku ciepła suchego w wariancie PREMIUM jest o około 20 punktów procentowych wyższa od sprawności rozwiązań standardowych w wariancie STANDARD, czyli o około 30-40% niższa. Przykładowo, centrala wentylacyjna wykazała sprawność na poziomie 45% przy zastosowaniu standardowego rozwiązania i 67% przy zastosowaniu opcji PREMIUM.

Rozporządzenie WE, oprócz wymogu minimalnej sprawności, zakłada również obowiązkowe stosowanie obejść powietrznych w systemach odzysku. W ten sposób asortyment VTS został uzupełniony o bypass w jednostkach VS 10 do VS 15.

Poza realizacją systemów PREMIUM dla jednostek odzysku ciepła, VTS oferuje również integrację komory mieszania w stałej przestrzeni obejścia:

1 - zawór obejściowy powietrza

2 - Zawór zwrotny do komory mieszania w centralach rekuperatorów krzyżowych (PM)

Po stronie powietrza dopływającego z pomieszczenia, podobnie jak w przypadku zaworu obejściowego, zainstalowany jest odpowietrznik, który po otwarciu zasysa powietrze dolotowe do kanału obejściowego i miesza strumienie powietrza w wymaganej proporcji. Po wymieszaniu strumień powietrza kierowany jest do elementów umieszczonych dalej wzdłuż kierunku przepływu powietrza nawiewanego.

Montaż szafy mieszającej zintegrowanej z przednim wymiennikiem ciepła prowadzi do istotnych zmian w wyglądzie zewnętrznym urządzenia i jego konstrukcji.

Przegląd wężownic odwracalnych wymienników ciepła

VTS umożliwia zagwarantowanie prawidłowej pracy wymiennika ciepła przy rekuperacji chłodu, poprzez fabryczne wyposażenie rekuperatora w przepustnicę powietrza, która przerywa dopływ powietrza do wężownicy przechładzającej.

3 - Zawór powietrza - odcina dopływ powietrza do rekuperatora.

Dzięki przeniesieniu szafy mieszającej w przestrzeń obejścia, centrale z rekuperatorem krzyżowym z szafą mieszającą w opcji PREMIUM są w większości przypadków krótsze niż w opcji STANDART. Różnica wynosi od 366 do 730 mm, w zależności od modelu.

Zastosowanie opcji PREMIUM oznacza, że seria VTS nie tylko spełnia wymagania Unii Europejskiej, ale także zwiększa konkurencyjność central VENTUS.